Spoločnosť mediátorov Slovenska

Mediácia je alternatívy spôsob riešenia sporov v civilnom práve za pomoci tretej, nestrannej a neutrálnej osoby – mediátora, ktorý sporiacim sa stranám pomáha vyriešiť ich vzájomný spor a dospieť k obojstranne výhodnej dohode.

KONTAKT

Nesúďte sa, riešte veci s rozumom!

Konflikty, mobbing, bossing, šikana, agresivita u Vašich klientov, čiv medziľudských vzťahoch na Vašom pracovisku sú konkrétne javy,ktoré patria medzi čoraz častejšie vo Vašej práci? Často je Vaša snaha márna, nekonečná a oberá Vás o drahocenný pracovný čas? Mediácia je alternatívy spôsob riešenia sporov v civilnom práve za pomoci tretej, nestrannej a neutrálnej osoby – mediátora, ktorý sporiacim sa stranám pomáha vyriešiť ich vzájomný spor a dospieť k obojstranne výhodnej dohode. Altematívny spôsob riešenia sporov znamená, že mediácia je iný, náhradný spôsob riešenia konfliktov oproti autoritatívnym spôsobom riešenia. Za pomoci tretej, nestrannej a neutrálnej osoby – mediátora,“ – táto časť definície vylučuje z pojmu „mediácia“ riešenia sporov, ktoré prebiehajú výlučne medzi stranami sporu (napr. negociáciu). Zároveň objasňuje, že do procesu riešenia vstupuje okrem sporiacich sa strán aj ďalšia osoba – mediátor, ktorý je pre svoju neutralitu a nestrannosť schopný objektívne a bez emócií posúdiť vzniknutú situáciu. Sporiacim sa stranám pomáha vyriešiť ich vzájomný spor hovorí o hlavnej úlohe mediátora, ktorou je pomáhanie stranám sporu v hľadaní spoločného riešenia ich konfliktu. Mediátor nerozhoduje spor ako sudca alebo arbiter.

Mediáciou možno riešiť nasledujúce typy konfliktov :
domáce, rodinné, komerčné, komunitné, školské, zamestnanecké, spotrebiteľské, zdravotnícke a mnohé ďalšie.

Mediácia v komerčnej sfére je vhodná najmä:
– v sporoch medzi obchodnými spoločnosťami a orgánmi štátnej správy alebo samosprávy,
– v oblasti spolupráce dvoch alebo viacerých podnikateľských subjektov (napr. nedodržanie zmluvných podmienok, fúzie a delenia subjektov, tvorba dlhodobých zmluvných vzťahov, atď.),
– pri hľadaní dohody pri sporoch v oblasti, v ktorej zatiaľ neexistuje legislatíva (napr. oblasť e-komercie – internetových obchodov).
Mediácia sa dá úspešne využiť aj v pracovných kolektívoch. Menšie konflikty môžu prerásť do konfliktov väčších a vyústiť do obojstranne
nechcených riešení ako sú :
Odchod zo zamestnania alebo pracovnoprávne spory na súdoch. Navyše psychické napätie spôsobené konfliktami môže mať za následok aj nepozornosť zamestnancov a pracovné úrazy s vážnymi následkami.

Rodinná a rozvodová mediácia:
Zaoberá sa riešením konfliktov vzniknutých vo vzájomnom súžití v bežnom živote rodine. Naproti tomu rozvodová mediácia je metódou riešenia konfliktov v rámci už prebiehajúceho rozvodového konania manželov.

Mediácia v rodinnej oblasti je vhodná predovšetkým:

  • pre obnovenie komunikácie medzi vzájomne odcudzenými manželmi
  • pre dosiahnutie dohody o výchovy neplnoletých detí a styku rodičov s deťmi
  •  pre dosiahnutie dohody o výške výživného na neplnoleté deti
  • pre dosiahnutie dohody o rozdelení spoločného majetku manželov
  • pre riešenie sporov v rodine (pri rozvode a po ňom, pri dedičskom konaní)

Najväčšie výhody mediácie:
nízke finančné náklady, rýchlosť a časová úspora, dobrovoľnosť, neverejnosť, kontrola procesu a výsledku konfliktu. Eliminujte negatívne emócie, riešte veci
mediáciou!