V posledných rokoch sa pracovné prostredie prudko mení. Znižujú sa počty zamestnancov, nastupuje globalizácia a strety rôznych kultúr, pritvrdzuje sa konkurenčný boj, ženy sa častejšie dostávajú do čela mužských tímov.

Všetky tieto trendy vedú k negatívnym taktikám boja o prežitie, ktoré sa označujú ako psychoteror na pracovisku. Súčasná ekonomická situácia spôsobuje neistotu , ktorá môže v ľuďoch spôsobovať pocit ohrozenia, čo môže vyústiť do boja za účelom udržať sa v práci. Vzťahy medzi zamestnancami sú pritom základným prvkom každej firemnej kultúry Ak je však na pracovisku konfliktných situácií príliš mnoho a trvajú dlhý čas, môžu postupne viesť až k sociálne negatívnym prejavom správania sa na pracovisku, ktoré sa označuje ako psychické násilie na pracovisku. Patrí sem mobbing, bossing, staffing, stalking, sexuálne obťažovanie. Násilie ako také sa stáva čoraz bežnejšou súčasťou nášho života, stretávame sa s ním prakticky denne vo všetkých jeho formách. Postupne dochádza k znižovaniu citlivosti ľudí na prejavy násilia, ktoré je pozvoľna akceptované. Ľudia si na agresívne prejavy zvyknú, stávajú sa stále viac ochotnými prejavy násilia schvaľovať a sami sú pripravení správať sa násilne. Násilie sa stáva súčasťou životného štýlu. Na Slovensku sa so zastrašovaním, slovným útočením a inými prejavmi stretáva takmer tretina zamestnancov1. Podľa niektorých zistení sa obeťou mobbingu stáva jeden zo šiestich zamestnancov a svedkom ponižovania sa stáva až 80% zamestnancov, ktorí však nezakročia voči takýmto konaniam.